Missie2

We voeren onze opdracht uit in nauwe samenwerking met de ouders en het sociaal netwerk. We delen de zorg.

Ouder zijn is een levenslange opdracht, een blijvende verantwoordelijkheid.
Bij het verblijf in de voorziening willen we de natuurlijke en emotionele band met het thuismilieu zo voelbaar mogelijk houden. Vanuit respect voor de verbondenheid van de persoon met zijn thuis, zien we de zorg als een gedeelde zorg.

Ouders en familie, bewindvoerders zijn steeds welkom in de voorziening.
Er is een vrije bezoekregeling en weekend-en/of thuisverblijf wordt in onderlinge afspraak geregeld.

Wij ijveren voor een volwaardig statuut van de cliënt in de maatschappij en denken hierbij aan de verlengde minderjarigheid of een andere beschermingsmaatregel.

Afspraken i.v.m. samenwerking worden vastgelegd in het Charter collectieve rechten en plichten en het Protocol verblijf, behandeling of begeleiding. Naast het individueel overleg (vb. bewonersbespreking) is ook het Collectief overlegorgaan als inspraakorgaan voorzien.

Hilde Deconinck

Voorzitster Familieraad

André Verlinde

Voorzitter Collectief overlegorgaan intensieve woonondersteuning

Norbert Vanhevel

Voorzitter Collectief overlegorgaan dagondersteuning